ಜಾಣಸುದ್ದಿ-ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಕತೆ – ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ!!

ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೇಳಿ – ಜಾಣಸುದ್ದಿಯ ಈ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ:

ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪುಗುಳಿತನದ (Collective behaviour) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೊಲ್ಲೆಗಾಳ ಶರ್ಮಾ (CFTRI, Mysore) ಅವರ ಜೊತೆ ನನ್ನ  ಮಾತು ೧೩ ನಿಮಿಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ!

ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಜಾಣಸುದ್ದಿ ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ! ಪ್ರತೀ ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜಾಣಸುದ್ದಿಯ Whatsapp group-ge ಸೇರಲು, ಕೊಲ್ಲೆಗಾಳ ಶರ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

One thought on “ಜಾಣಸುದ್ದಿ-ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಕತೆ – ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ!!

  1. Pingback: ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ: Gumpalli Govinda – a Kannada talk on collective behaviour at Munnota | Theoretical Ecology and Evolution Laboratory

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s