ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್/ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ : ತಲೆ-ಹರಟೆ podcast !!!

ಇತ್ತೇಚೆಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಹರಟೆ ಪಾಡ್ಚಸ್ಟ್ ನಡೆಸುವ ಪವನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಚಕ್ರವರ್ಥಿ ಅವರ ಜೋತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ:

ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂ ವರೆ ಘಂಟೆ ಕಾಲ!!! ಇವುಗಳು ಸುಮಾರು ಈ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ:

1 – 33 mins:  ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ? ಪರಿಸರ-ವ್ಯವಸ್ಥೆ-ಕುಸಿತ ಮತ್ತೆ  ಪ್ರಾಣಿ ಗುಂಪುಗುಳಿತನ – ಇವುಗಳ ಉದಾಹರಣೆ  ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ!

33 – 55 mins:  ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ನಿಮಗೂ eureka-moment ಆಗಿದಿಯಾ?  ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವರ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?

55 to 1:25 mins: ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕಗವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s